දිවයින පුරා බෙදාහැරීම කිලෝග්‍රෑම් එක්ක් සඳහා රු. 100/-Call for details 076 099 1309 !

Welcome to Samanala Danuma

Bookima curates a selection of objects focused on quality, minimalism, and functionality. Our mission is to provide a unique set of products that fascinate and inspire the user. We review each product, down to its packaging, to ensure that we continuously provide the best in both quality and design.

As a team we ensure that we measured leap steps to bring down professional, experience, and popular teachers to contribute their expertise to offer the best to the nation. Therefore we always have a practice of monthly editions which is very much par with the syllabus. Our novelty is that we present a monthly updated magazine which comes with latest ideas and designs according to the latest syllabuses implemented by the National Institute of Education Sri Lanka (NIE).

47,000+ Happy Customer

Vestibulum velit nibh, egestas vel faucibus vitae, feugiat sollicitudin urna. Praesent iaculis id ipsum sit amet pretium. Aliquam tristique

20 Awards Won

Vestibulum velit nibh, egestas vel faucibus vitae, feugiat sollicitudin urna. Praesent iaculis id ipsum sit amet pretium. Aliquam tristique

24 Years of Experiences

Vestibulum velit nibh, egestas vel faucibus vitae, feugiat sollicitudin urna. Praesent iaculis id ipsum sit amet pretium. Aliquam tristique

Our Mission

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusan tium dolorem que laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.Mauris rhoncus aliquet purus, arm ornare nisi euismod in. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Etiam imperdiet eu metus vel ornare.

Our Vision

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusan tium dolorem que laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.Mauris rhoncus aliquet purus, arm ornare nisi euismod in. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Etiam imperdiet eu metus vel ornare. Nullam in risus vel orci feugiat vestibulum. In sed aliquam mi.

Free Shipping

Free shipping on all US order or order above $200

Support 24/7

Contact us 24 hours a day, 7 days a week

30 Days Return

Simply return it within 30 days for an exchange

100% Payment Secure

We ensure secure payment with PEV

Quick Navigation