දිවයින පුරා බෙදාහැරීම කිලෝග්‍රෑම් එක්ක් සඳහා රු. 100/-Call for details 076 099 1309 !

Contact Us

Address

968, Colombo Road, Katunayake 11450

Phone

Mobile: (94) 771 759 700
Hotline: (94) 76 099 1303

Email

danuma.samanala@gmail.com

Tell Us Your Message

Quick Navigation