දිවයින පුරා බෙදාහැරීම කිලෝග්‍රෑම් එක්ක් සඳහා රු. 100/-Call for details 076 099 1309 !

Chakkare Hari Lesi – Grade 03,04,05

රු 395.00

චක්කරේ හරි ලේසියි – 3,4,5 ශ්‍රේණි සදහා

සම්පාදනය – තීක්ෂණ නිර්මාණ

Compare

Description

චක්කරේ ගුණ කිරීම් හා බෙදීම ද පහසු කරවන ආකාරයට අභ්‍යාස ඇතුළත් කර ඇත. (6-11 ශ්‍රේණි සදහාද යෝග්‍ය වේ.)

Additional information

Weight0.12 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chakkare Hari Lesi – Grade 03,04,05”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Quick Navigation