දිවයින පුරා බෙදාහැරීම කිලෝග්‍රෑම් එක්ක් සඳහා රු. 100/-Call for details 076 099 1309 !

Demala – Grade 05 Unit Evaluation & Revision Papers

රු 400.00

දෙමළ – 5 ශ්‍රේණිය ඒකක ඇගයීම්

සම්පාදනය – විමලසිරි ගුරුගේ

Categories: ,
Compare

Description

වාර විභාගය සඳහා ලබාදෙන ආකාරයේ විශේෂ පුනරීක්‍ෂණ ප්‍රශ්න ඇතුලත් කර ඇත.

ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා ලබාදෙන ආකාරයේ බහුවරණ (M.C.Q) ප්‍රශ්න ඇතුලත් කර ඇත.

සංශෝධිත විෂය නිර්දේශයට අනුව සහ නව ප්‍රශ්න පත්‍ර රටාවට අනුව සැකස ඇත.

එක් එක් පාඩම අවසානයේ දරුවාගේ දැනුම පරීක්‍ෂා කර බලා ලකුණු විශ්ලේෂණය කිරීමට ඇගයීම් වගුවක්.

Additional information

Weight0.15 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Demala – Grade 05 Unit Evaluation & Revision Papers”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Quick Navigation